روز جهانی زن (هشتم مارس)

روز جهانی زن (هشتم مارس) مبارک
در تمامی تاریخ همیشه زنانی بودن که با وجود محدودیت ها ،ستم ها ، اسارت هایی ظالمانه و تمامی نابرابریها پیشرو بودند و در تمامی زمینه‌ها موفق و سربلند
این روز که نمادی برای رهایی ،برابری ‌و آزادی زنان می‌باشد بر تمامی همکاران وزنان پیشرو جامعه مبارک باد