نوروز ۹۹

ومن به رویشی دوباره إیمان دارم

بهار در راه است …..
ای کاش امسال هنگام امدن نوروز
همچون مادربزرگ قصه های کودکی
درخواب نباشیم
و
تنها به دیدن گل سرخ
بر مویمان ،
بسنده نکنیم ….
امسال بیدار باشیم
گل سرخ را از دستان عمو نوروز
در بیداری بستانیم
که زمان در خواب بودن
دیری است که گذشته …

و امسال در سکونی شگفت
در کمال ناباوری
در اندوه از دست دادن های بسیار
در زمانی که حرکت عقربه های ساعت
کند و کندتر میشوند….

بهار خواهد امد
و من در استانه درب اخرین لحظه ها
به استقبالش خواهم شتافت
در بیداری ……..

و عقربه ها را به دوش می کشم
به سوی بهار ….

با من
با ما
و با همه …
در بیداری …
و
عشق
بر سردی زمستان
چیره خواهد شد
اری
بهار در راه است .

شیوا آقابابایی اسفند ٩٨

بهاران خجسته باد