همکاری با من
  مختصرنسبیکامل


  توانایی کار با کرامیک از نرم افزار های ذیل را دارید ؟
  نرم افزار اداری : InternetExcelWordOutlook
  نرم افزار طراحی : Auto Cad
  سایر (لطفا موارد را درج فرمائید) :


  ملکیاستیجاریسایر موارد
  نشانی :

  تلفن منزل :

  تلفن تماس :

  ایمیل شما :