همکاری با من
مختصرنسبیکامل


توانایی کار با کرامیک از نرم افزار های ذیل را دارید ؟
نرم افزار اداری : InternetExcelWordOutlook
نرم افزار طراحی : Auto Cad
سایر (لطفا موارد را درج فرمائید) :


ملکیاستیجاریسایر موارد
نشانی :

تلفن منزل :

تلفن تماس :

ایمیل شما :

0
طراحی سایت