انتخاب من بعنوان نامزد دریافت عنوان الگوی صنعت ساختمان در هفته ساختمان انگلستان (سال ۲۰۱۹)

شنیدن خبر معرفی من بعنوان چهره برتر و نامزد دریافت عنوان الگوی صنعت ساختمان در هفته ساختمان انگلستان (۲۰۱۹) باعث خوشحالی من شد. حضور در این رویداد تجربه دلپذیری است…