معرفی پروژه هتل های ایبیس نووتل فرودگاه امام در رسانه های اجتماعی انجمن طراحان بین المللی بریتانیا (SBID)

معرفی پروژه هتل های ایبیس نووتل فرودگاه امام در رسانه های اجتماعی انجمن طراحان بین المللی بریتانیا (SBID). این پروژه در سال ۲۰۱۵ برنده مسابقه بین المللی تعالی طرح (SBID…