حضور شرکت طرح و آفرینش در هفته صنعت ساختمان انگلستان ۲۰۱۹

شرکت مهندسین مشاور طرح و آفرینش به دعوت برگذار کننده هفته صنعت ساختمان انگلستان ۲۰۱۹ در بخش نوآوری این رویداد حضور پیدا خواهد کرد. این دعوت پس از معرفی من بعنوان الگوی صنعت ساختمان و برای معرفی طرح نوآورانه شرکت طرح و آفرینش برای ایجاد پیاده راه های موسوم به شیمراه انجام شده است. این طرح از سوی شرکت طرح و آفرینش و با هدف بهبود کیفیت زندگی شهری ارائه شده است. بدینوسیله از کلیه دست اندرکاران و علاقمندان صنعت ساختمان برای بازدید از غرفه شرکت طرح و آفرینش (غرفه IZ52) در بخش نوآوری هفته صنعت ساختمان انگلستان ۲۰۱۹ (۸-۱۰ اکتبر( که در NEC بیرمنگهام برگذار خواهد شد دعوت می کنیم.

https://www.ukconstructionweek.com/exhibitors/tarh-va-afarinesh-architectural-and-engineering-consultants-co?&azletter=T&searchgroup=libraryentry-exhibitors